อัลบั้ม การอภิปรายและให้คะแนน Overall Scoring Part I-III


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอภิปรายและให้คะแนน Overall Scorin...

อัลบั้มรูปภาพ


การอภิปรายและให้คะแนน Overall Scoring Part I-III

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรมการอภิปรายและให้คะแนน Overall Scoring Part I-III การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดฉันทามติในทีมนำ โดยมีเครื่องมือประเมินตนเอง เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มทีมนำ ผู้บริหารระดับผู้จัดการ หัวหน้าแผนก รวมถึงประธานและเลขาฯ ทีมคร่อมสายงาน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 รพ.มทส.© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)