อัลบั้ม สอนสุขอนามัยสำหรับเด็ก ในโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 10


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | สอนสุขอนามัยสำหรับเด็ก ในโครงการพี่ช่วยน้อ...

อัลบั้มรูปภาพ


สอนสุขอนามัยสำหรับเด็ก ในโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 10

21 มิถุนายน 2561 ทีมโรงพยาบาล มทส. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับเด็ก พร้อมทีมส่วนอาคารสถานที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 10 (Back to School #10) ณ โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์ คงฤทธิ์อนุสรณ์) อ.เมือง จ.นครราชสีมา โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสมแก่นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศทางการศึกษาที่เหมาะสม รวมถึงการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาให้กับเยาวชน รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และมีกำหนดพิธีส่งมอบห้องสมุดมิตรภาพและศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลกรัง ในวันที่ 22 มิ.ย. 2561© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)