อัลบั้ม การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ การพัฒนาศักยภา...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล”

โครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล” กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางการบริหารจัดการ สามารถปรับตัวตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทัน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายในการ จัดการความรู้เพื่อให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี