อัลบั้ม การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 13


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 13

อัลบั้มรูปภาพ


การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 13

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วม การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Enhancing Trust in Healthcare” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน HA และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในโรงพยาบาลเขตนครชัยบุรินทร์ ในงานครั้งนี้ทาง รพ.มทส. ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับดี "พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม" ผููุ้นำเสนอ อ.นพ.พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล อาจารย์แพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกแลข้อ ในกลุ่ม 2 Poser presentaion PCT เรื้อรัง และ รางวัลระดับดีมาก "ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูุมแกนกายและอาการหนาวสั่นในผูู้สููุงอายุที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ได้รับการระงับความรูู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง" ผูุ้นำเสนอ นายอรรถพล รัมพนีนิล วิสัญญีพยาบาล ในกลุ่ม Oral prsentation : วิจัยกึ่งทดลอง ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี