อัลบั้ม ร่วมอบรมหลักสูตร เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ร่วมอบรมหลักสูตร เสริมสร้างองค์กรแห่งความ...

อัลบั้มรูปภาพ


ร่วมอบรมหลักสูตร เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

22 ม.ค. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ณ ห้อง VIP3 สุรสัมนาคาร วิทยากรโดย ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสมิทธิกร เย็นวัฒนา ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสุข และกระบวนการสร้างความสุข สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตการทำงาน และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานประจำวันได้ โดยมีตัวแทนบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย.. หมายเหตุึ : ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ได้เพิ่มเติมที่ www.happy-workplace.com© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)